Algemene voorwaarden Body Justice

Beste lezer,

U ontvangt dit schrijven omdat u diensten afneemt van BodyJustice. Op alle dienstverlening van BodyJustice zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. BodyJustice vraagt u deze voorwaarden aandachtig door te lezen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van het lezen van deze voorwaarden, dan verneemt BodyJustice dat graag. BodyJustice streeft niet alleen naar gerechtigheid voor het lichaam maar streeft ook naar gerechtvaardigde voorwaarden voor haar klanten.

Aansprakelijkheid

Bij het sporten kunnen blessures ontstaan. Het is van belang dat u zelf uw grenzen bewaakt en bij klachten tijdig een arts raadpleegt. Ook kan het gebeuren dat u een attribuut zoals een gewicht laat vallen. BodyJustice legt uiteraard uit hoe de oefening uitgevoerd moet worden maar kan niet voorkomen dat u desondanks een ‘bedienfout’ begaat. Zoals u zal begrijpen is het voor BodyJustice als kleine onderneming noodzakelijk om alle vormen van aansprakelijkheid uit te sluiten want verzekeren voor dergelijke gebeurtenissen is kostbaar en om die reden sluit BodyJustice voor zichzelf en haar medewerkers de aansprakelijk uit voor materiele of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat u oploopt tijdens onze dienstverlening

Betalingsvoorwaarden

Bij BodyJustice vindt u geen voorwaarden over de betalingen in de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn individueel met u overeengekomen en terug te vinden in de e-mailberichten daaromtrent.

Onvoorziene omstandigheden en overmacht

Ingeval van onvoorziene omstandigheden en overmacht zoals blessures, ziekte, (plotselinge) verhuizing, beperkende maatregelen van overheidswege etc. treedt BodyJustice met u in overleg om een passende oplossing te bedenken. Uiteraard is het streven om de dienstverlening zo goed als mogelijk te continueren.

Persoonsgegevens

Om de dienstverlening mogelijk te maken, ontkomt BodyJustice er niet aan om uw persoonsgegevens te verzamelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de naam- en adresgegevens voor facturatie. Daarnaast noteren wij gegevens om uw sportdoelen vast te stellen. Al deze gegevens worden door BodyJustice op zorgvuldige wijze en conform vigerende regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. In de privacyverklaring van BodyJustice (zie bijlage) wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe met deze gegevens wordt omgegaan.

Geschillen

BodyJustice kan het zich niet voorstellen maar mocht er om wat voor reden dan ook een geschil ontstaan dat niet onderling beslecht kan worden, dan leggen we het geschil voor aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland (Utrecht).